Ympärivuorokautiset palvelut

Helsingin ensikoti tarjoaa ympärivuorokautista ensikotikuntoutusta vauvaperheille, jotka tarvitsevat vanhemmuuteen ja arjen hallintaan tiivistä tukea. Ensikotikuntoutuksessa otetaan huomioon erityisesti vauvan tarpeet. Hoidon tavoite on turvata vauvan kehitykselle suotuisa alku. Ympärivuorokautiseen ensikotikuntoutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman alueen sosiaalityöntekijään.


Vauvaa odottavalle

Ensikoti tarjoaa odotusajan ensikotikuntoutusta lasta odottaville äideille ja pareille. Ensikodin turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä lasta odottavat saavat mahdollisuuden valmistautua vanhemmuuteen ja vauvaperheeksi kasvamiseen. Työntekijämme tukevat odottavaa vanhemmuuden taitojen kehittämisessä, vanhemman identiteetin rakentamisessa ja odotuksessa ilmenevien haasteiden kohtaamisessa. Työntekijän ja odottavan välillä syntyvä yhteistyösuhde auttaa vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen hoidossa myös vauvan synnyttyä.

Odotusajan ensikotikuntoutus perustuu perhekohtaiseen suunnitelmaan. Ensikodissa vauvaa odottavan kanssa työskennellään sekä kahdenkeskisesti että vertaisuudesta nousevaa tukea hyödyntäen. Odottavan parin kanssa työskennellään sekä yhdessä että erikseen. Odottaville voidaan tarjota myös perhekohtaista synnytysvalmennusta. Tavoite on, että vauvaperhe kotiutuu ensikodilta niin, että vauvan elämä jatkuu kotiympäristössä vanhemman tai vanhempien turvaamana.


Vauvaperheelle

Vauvaperheen ensikotikuntoutus on tarkoitettu vanhemmuuteen ja arjen hallintaan ympärivuorokautista tukea tarvitseville vauvaperheille. Hoito on koko perheen ensikotikuntoutus. Se suunnitellaan vauvan ikätason ja vanhempien tuen tarpeen pohjalta. Tavoite on vauvan ikätasoisen kehityksen turvaaminen ja vanhemmuuden laaja-alainen tukeminen.

Ensikodissa työskentely vauvaperheen kanssa perustuu perhekohtaiseen suunnitelmaan. Ensikotikuntoutuksen tavoitteet sovitaan ja niiden toteutumista arvioidaan yhdessä perheen ja perheen sosiaalityöntekijän kanssa. Hoito on yhteisöllistä ja toteutuu vakauttavan traumatyön viitekehyksessä.


Päihteitä käyttävälle perheelle

Päihteitä käyttävän perheen ensikotikuntoutuksessa yhdistyvät lastensuojelutyö ja päihdekuntoutus. Päihteitä käyttävä nainen tai perhe voi tulla ensikotiin jo odotusaikana ja hoito voi jatkua, kunnes lapsi on vuoden ikäinen. Hoidon avulla voidaan ehkäistä raskaudenaikaisen päihteidenkäytön aiheuttamia sikiövaurioita ja vahvistaa vauvaperheen arjen hallintaa.

Päihteitä käyttävän perheen ensikotikuntoutuksessa tavoite on lapsen kehityksen riittävä turvaaminen ja vanhempien riittävän hyvä vanhemmuus. Lapsen hyvinvoinnilla on hoidon kaikissa vaiheissa erityinen painoarvo.

Kahden vanhemman perheissä toinen vanhemmista voi osallistua hoitoon kotona asuen. Oulunkylän ensikodissa ja ensikoti Helmiinassa perheellä on mahdollisuus myös siirtyä ensikotijakson loppupuolella erilliseen asuntoon harjoittelemaan itsenäistä perhe-elämää ensikotikuntoutukseen edelleen osallistuen.


Vuorokausirytmin hoitoon

Vuorokausirytmiä korjaava ensikotikuntoutus on tarkoitettu vauvaperheelle, joka tarvitsee tiivistä tukea perheen vuorokausirytmiin, päivä- ja yöuniin tai ruokailuun liittyvissä kysymyksissä. Perhe asuu kaksi viikkoa kestävän hoitojakson ajan ensikodissa. Hoidossa keskitytään koko perheelle sopivan vuorokausirytmin löytämiseen ja perheen voimavarojen tunnistamiseen. Tavoite on pysäyttää vauvaperheen väsymisen ja uupumisen kierre.

Ennen jakson alkua perhe käy yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa tutustumiskäynnillä ensikodissa. Hoito suunnitellaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa perheen elämäntilanteen ja tarpeiden pohjalta. Hoito sisältää monimuotoista perhetyöskentelyä, vauvan yöhoitoa ja muuta perheen tarvitsemaa tukea vauvan hoitoon sekä jatkohoidon suunnittelua.